Процедурите за безопасност на работното място

Процедурите за безопасност на работното място

Процедурите за безопасност на работното място

По време на създаването на компанията целите за сигурност трябва да имат документирани програми за сигурност, политики, планове и процедури. Ръководството трябва да гарантира здравето и безопасността на служителите чрез обучение по програми за безопасност. Безопасността на работното място може да бъде улеснена чрез създаването на комитет по безопасност, който да отговаря за безопасността на служителите. Комитетите по БЗР са полезни за увеличаване на участието на служителите в процеса.

Защита от насилие

Процедурите за безопасност на работното място. Насилието на работното място води до сериозни проблеми със сигурността в офиса. Актовете на насилие замъгляват атмосферата в организацията и могат да оставят постоянен белег върху имиджа на компанията. Всяка форма на насилие води до обезсърчаване и разочарование на служителите, което от своя страна води до намаляване на тяхната производителност. Ръководството трябва да предприеме строги мерки за безопасност на своите служители на работното място. Ръководството трябва да поддържа политика на защита на служителите от тормоз, лоша обстановка в общуването или малтретиране от страна на колеги или началници.

Цената на здравето и безопасността на служителите на работното място

Безопасността на работното място също е много важна, тъй като човешките ресурси са най-важните ресурси на организацията. Безопасността на работното място се отнася до безопасността на човешките ресурси в дадена организация. Човешкият живот е безценен. Не може да се попълни с парична компенсация. Работодателят може да замени служителя с друг. Но не и неговата отдаденост и опит. Ето защо е важно организацията да разбере, че човешките ресурси са нейните активи. Това е и причината работодателите да се съсредоточат върху безопасността и комфорта на работното място и освен това върху живота на работника. Това е изключително важно и е задължително условие, което има да бъде спазвано. Така ще бъде гарантирана добра среда, добра мотивация на служителите за работа, защитеност в условията на труд, грижовност към персонала и сериозна отговорност.

Процедурите за безопасност на работното място
Към началото