Кой вид септична яма си струва?

Кой вид септична яма си струва?

Септични ями може да се разглеждат като съоръжения изградени от камери от водонепропускливи материали – бетон, РVС, фибростъкло или пластмаса, където отпадните води се вливат за първоначална обработка и чрез анаеробни процеси значително се намаляват твърдите и органичните вещества. Кой вид септична яма си струва?

Видове

Пластмасови цилиндрични контейнери, лесни за монтаж, но не особено трайни в режим на експлоатация.

Стоманобетонни конструкции – монолитно изградени или от сглобяеми панели. Тези септични хигиенни съоръжения се изграждат с от една до три последователно свързани камери. Така последователно се осъществява процесът на утаяване, процесът на изгниване и процесът на обеззаразяване на водата.

Водопропускливи септичните ями за фамилна употреба обикновено се изграждат еднокамерни. Поради недостатъците ѝ, се изграждат и двукамерни такива съоръжения, в който водата освободена от утаени отпадъци с преливник постъпва във втора камера. Камерата се изгражда от суха каменна зидария, гуми или плътен дървен кофраж като пропускат водата в почвата. Това са попивани камери и при тях не се налага отвеждането на водата до попивано поле, освен ако специално не е построена втора камера с преливник и отвеждана на водата.

Кой вид септична яма си струва?

В първите две камери се осъществява процесът на утаяване и анаеробно разграждане на органичните вещества и натрупване на дъното им като утайки. Тези значително по-големи и по-скъпи съоръжения се използват от ресторанти и столове за хранене, предприятия от хранително вкусовата и консервна промишленост, сервизи и други. Тези големи септични ями  трябва да разграждат и усвояват органични отпадъци, животински, растителни и минерални масла, тоалетна хартия, нишесте и др. чрез помощта на препарати на базата на микроорганизми и ензими. Пречистената вода се насочва към попивано поле или се включва към канализационната мрежа.

Еднокамерна или двукамерна?

Еднокамерна или двукамерна (значително по-рядко), изградена със суха каменна зидария. Недостатъкът ѝ е, че независимо от почистването, нейната хидравлична пропускливост към почвата ще намалява с течение на времето.  Практикува се изграждането на еднокамерни дървени септични ями, или такива с подредени една върху други тракторни гуми с голям размер. Тези еднокамерни попивани ями са забранени със закон в много държави, както не се препоръчва изграждането им и в България.

Кой вид септична яма си струва?
Към началото