Защо счетоводството е важно за инвеститорите

Защо счетоводството е важно за инвеститорите

Защо счетоводството е важно за инвеститорите. За да илюстрирате двойно счетоводство, представете си, че бизнесът изпраща фактура на един от своите клиенти. Счетоводителят, използва метод за двойно записване. Т.е. записва дебит към вземанията, който преминават към баланса, и кредит към приходите от продажбите, който преминава към отчета за доходите.

Когато клиентът плаща фактурата, счетоводителят на кредитирането взема и дебитира паричните средства. Двойното счетоводно записване се нарича още балансиране на книгите, тъй като всички счетоводни записи са балансирани едно по друго. Ако записите не са балансирани, счетоводителят знае, че трябва да има грешка някъде в главната книга.

Какви са отговорностите на счетоводителя?

Счетоводителите помагат на предприятията да поддържат точни и съвременни записи на своите финанси. Счетоводителите са отговорни за поддържането на записи на ежедневните транзакции на компанията и съставянето на тези транзакции във финансови отчети като баланс, отчет за приходите и отчет за паричните потоци. Счетоводителите предоставят и други услуги, като извършване на периодични одити или изготвяне на доклади за управление.

Какви умения са необходими за да си счетоводител?

Най-общо казано, вниманието към детайлите е ключов компонент в счетоводството, тъй като счетоводителите трябва да могат да диагностицират и коригират фини грешки или несъответствия в отчетите на компанията.

Способността за логично мислене също е от съществено значение, за да помогне при решаването на проблемите. Математическите умения са полезни, но са по-малко важни, отколкото в предишните поколения поради широката наличност на компютри и калкулатори.

Защо счетоводството е важно за инвеститорите?

Работата, извършвана от счетоводителите, е в основата на световните финансови пазари. Без счетоводство инвеститорите не биха могли да разчитат навременна или точна финансова информация, а ръководителите на компаниите нямат необходимата прозрачност за управление на рисковете или планиране на проекти.

Регулаторите също така разчитат на счетоводителите за критични функции като предоставяне на одиторски становища за годишните декларации на компаниите. Накратко, въпреки че счетоводството понякога се пренебрегва, то е абсолютно критично за гладкото функциониране на световните финанси.

Защо счетоводството е важно за инвеститорите
Към началото